Forskning

Entemedic eCRF är ett användarvänligt och tidssparande verktyg för kliniska studier, samla in, validera och hantera data – Effektivt. Full kontroll över forskningsdata från analys, compliance till rapportering, i ett verktyg.

Säkerhet av högsta standard

 • Allt vi gör sker inom Sverige, våra servrar är placerade i Sverige och vi outsourcar inte till andra länder.
 • Följer den internationella informations-säkerhetsstandarden ISO 27001.
 • Helt GDPR-anpassat.
 • Utformad för patientdatalagen (2008:335).
 • Patientsäkerhetslagen (2010:659).
 • Patientjournallagen (1985:562).
 • Hänsyn till Forskningsetiska principer.
 • Forskning ha genomgått Etisk prövning.
 • Säkrad integritet, krypterade data-överföringar och krypterad datalagring.
 • Full kontroll över data.
 • Registrerad som en medicinteknisk produkt och godkänd av Läkemedelsverket & CE- märkt. 

Region Västmanland forskar inom
Barn- och ungdomspsykiatrin 

För att utveckla hälso- och sjukvården måste forskning och utveckling gå hand i hand med det kliniska arbetet, därför utvecklades EPIQ, är ett fritt tillgängligt psykiatriskt frågebatteri som ställts samman och utvärderats av BUP Västmanland och Centrum för klinisk forskning i Västerås, som besvaras i Entermedic, som syftar till att underlätta såväl forskning som klinisk vardag. På detta sätt integreras forskningen i den kliniska vardagspraktiken för att göra den ”bättre, snabbare och säkrare”. 

Entermedic fungerar som en digital länk mellan patient, vårdgivare och patientjournal för att underlätta såväl datainsamling som klinisk dokumentation (Skickar uppgifter direkt till journalen). Entermedic används av hela barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland idag, med mycket goda resultat. 

 

Forskare vid Centrum för klinisk forskning arbetar för närvarande med en rad vetenskapliga studier i syfte att fördjupa förståelsen för faktorer som påverkar bl a självskadebeteende, alkohol och drogmissbruk, kriminellt beteende, depression och ADHD.

Scandinavian Head Injury guidelines for Pediatric Patients- SHIPP

SHIPP-studien är förkortad för ”Validation study of the Scandinavian head injury guidelines for pediatric patients”, SHIPP, som syftar till att validera och utveckla riktlinjerna för hanteringen av skallskador inom vården. Syftet med studien är att minska antalet onödiga undersökningar med CT-röntgen.

SHIPP-studien är en observationell studie som inkluderar cirka sju tusen barn mellan 0 och 17 år som uppsöker akutmottagningar varje år på grund av en skallskada. Riktlinjerna för den initiala handläggningen testas i en stor skandinavisk klinisk studie för att öka patientsäkerheten. Några sjukhus som inkluderas i studien är bland annat Astrid Lindgrens barnsjukhus, Drottning Silvia, Universitetssjukhuset i Lund, Malmö, Örebro och sjukhus i Halmstad och Varberg.  Länderna som studien ska ingå i studien utöver Sverige är Finland, Norge och Danmark.

Studien genomförs även i en version med vuxna patienter som hanteras separat. 

Dans för Hälsa forskar inom den psykiska ohälsan bland ungdomar 

Anna Duberg, Medicine Doktor i Hälsovetenskap, Forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum och är innovationscoach vid Innovationsteamet, Region Örebro län forskar på den psykiska ohälsan bland ungdomar. 

Dans för hälsa använder sig utav QR-koder för att deras deltagare ska kunna registrera sig och fylla i en enkät om deras mående varje termin. Målet är att se effekterna av regelbunden dans och rörelse.

 • Deltagaren scannar in en QR-kod på deras mobiler där de kommer till en inloggningssida. De får ett ID-nummer av deras instruktör som de fyller i för att registrera sig på enkäten och därefter besvara enkätfrågorna. Vid uppföljningsenkäter för kommande terminer återanvänds deras ID-nummer för att kunna spåra effekterna på en individnivå och återigen använder de sig av en enkel QR-kod för att få tillgång till enkäten.
 • Resultaten sammanställs sedan för varje dansgrupp, område och på en totalnivå för att se effekterna av regelbunden dans.

Vi skäddarsyr verkyget efter din forskning 

Vi erbjuder också att skräddarsy och ta hand om hela processen. Välj hur din studie ska struktureras så levererar vi hela paketet. Vi bygger upp formulär efter era önskemål, med relevant innehåll så som protokoll, variabellistor och deltagare. Datan levereras färdigt för att underlätta analysen av din forskning.

 

Enklare, Effektivare & Säkrare

035- 15 59 00

info@entergate.se

Halmstad, Stockholm